Podsumowanie projektu

2 lutego 2024

Projekt pt. „Muzyka rozwija kompetencje społeczne” realizowany był przez Stowarzyszenie Chóralne „Belfersingers” od 01.08. 2022 r. do  31.01.2024 r.

Program ERASMUS+: KA122-ADU – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych.

Główne cele projektu to:

 • Wzrost kompetencji 8 członków kadry edukacyjnej i poznanie praktycznych metod edukacyjno-terapeutycznych wykorzystujących muzykę, rytmikę i śpiew w pracy z osobami o niskich kompetencjach kluczowych.
 • Wzrost kompetencji 8 członków kadry edukacyjnej i poznanie praktycznych metod edukacji w zakresie technik śpiewu, prawidłowej emisji głosu i postawy ciała.

Organizacje przyjmujące:

Aurin és Miraculum Alapítvány – Węgry, Kecskemet

Academy Liszt Music Art – Włochy, Ascoli Piceno

Didaxé Cooperativa Sociale a R.L. – Włochy, Turyn

Działania w projekcie obejmowały mobilności szkoleniowe kadry Stowarzyszenia z metodyki pracy z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami, obserwacje działań organizacji przyjmujących w zakresie stosowanych metod i form pracy oraz doskonalenie technik śpiewu i emisji głosu przez uczestników.

 Mobilność 1. Kecskemét; Węgry 22.08.2022 – 26.08.2022 organizacja przyjmująca: Aurin és Miraculum Alapítvány

Pierwsza mobilność dotyczyła tematu: Metoda edukacji muzycznej Kodály’a w odniesieniu do pracy z dorosłymi, w tym seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Podczas warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności w stosowaniu metody Kodáy’a. Poznali praktyczne metody wychowawcze i terapeutyczne z wykorzystaniem muzyki, rytmiki i śpiewu w pracy z osobami o niskich kompetencjach kluczowych. Zdobyli umiejętność ich wykorzystania w pracy z osobami dorosłymi, w tym seniorami i osobami z niepełnosprawnościami. Zajęcia prowadził dr Durányik László, nauczyciel, pasjonat kultury i tradycji ludowych, rzeczoznawca metody edukacji muzycznej Kodály’a, inicjator, praktyk i wykładowca szkoły muzycznej w Kecskemét.

Mobilność 2. Ascoli Piceno; Włochy 26.06.2023 – 30.06.2023 organizacja przyjmująca: Academy Liszt Music Art

Kolejną mobilność realizowaliśmy we Włoszech, w Ascoli Piceno – mieście stu wież w regionie Marche. Szkolenie pn. Techniki śpiewu, prawidłowa emisja głosu i postawa ciała w pracy z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami, prowadził świetny dyrygent i nauczyciel śpiewu Mario Giorgi. Kadra uczestnicząca w szkoleniach i warsztatach zdobyła wiedzę i umiejętności w zakresie technik śpiewu, prawidłowej emisji głosu i postawy ciała w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Poszerzyła wiedzę o muzykoterapii, a także zdobyła umiejętność aktywizacji osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez zorganizowanie dla nich zajęć muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem śpiewu i muzyki. Poprzez udział w szkoleniach, pracy w międzynarodowej grupie, wizytach studyjnych i innych mających na celu poznanie walorów kulturowo-przyrodniczych regionu Marche, w znaczący sposób poszerzyła swoje kompetencje społeczne.

Mobilność 3. Turyn; Włochy 23.10.2023 – 27.10.2023 organizacja przyjmująca: Didaxé Cooperativa Sociale a R.L.

Ostatnia mobilność w projekcie dotyczyła tematu: Metoda edukacji muzycznej Carla Orffa oraz muzykoterapia osób dorosłych w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy poprzez udział w mobilności uzyskali wiedzę i doświadczenie w projektowaniu zajęć muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem metody Carla Orffa. Zdobyli także wiedzę o pozytywnym wpływie muzyki na zdrowie fizyczne i psychiczne osób starszych i z niepełnosprawnościami. Uczestniczyli w pokazowych zajęciach i sami mieli okazję doświadczyć terapeutycznego wpływu muzyki. Nawiązali międzynarodową współpracę i skorzystali z doświadczeń organizacji przyjmującej.

Poprzez przeprowadzone działania projekt osiągnął zakładane cele, jakimi były:

 1. Wzrost kompetencji 8 członków kadry edukacyjnej i poznanie praktycznych metod edukacyjno-terapeutycznych wykorzystujących muzykę, rytmikę i śpiew w pracy z osobami o niskich kompetencjach kluczowych.
 2. Wzrost kompetencji 8 członków kadry edukacyjnej i poznanie praktycznych metod edukacji w zakresie technik śpiewu, prawidłowej emisji głosu i postawy ciała.

W trakcie projektu przeprowadzono następujące działania i osiągnięto rezultaty:

 1. Przeprowadzono 3 mobilności szkoleniowe, w których uczestniczyło po 8 przedstawicieli kadry edukacji Stowarzyszenia Chóralnego Belfersingers.
 2. Zorganizowano 75 godzin zajęć edukacyjnych podczas 3 mobilności szkoleniowych.
 3. Poszerzono wiedzę i umiejętności 8 osób w zakresie wykorzystania metody edukacji muzycznej Kodály’a do pracy z osobami dorosłymi w tym seniorami i osobami z niepełnosprawnościami.
 4. Poszerzono wiedzę i umiejętności 8 osób w zakresie wykorzystania metody edukacji muzycznej Carla Orffa do pracy z osobami dorosłymi w tym seniorami i osobami z niepełnosprawnościami.
 5. Poszerzono umiejętności 16 osób w zakresie techniki śpiewu, prawidłowej emisji głosu i postawy ciała w pracy z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.
 6. Osiągnięto umiejętność współpracy w międzynarodowym zespole, nawiązywania relacji i poszerzania kompetencji komunikacyjnych, radzenia sobie w nowych sytuacjach społecznych, samodzielności w funkcjonowaniu w obcym kraju oraz przełamywania barier społecznych – językowych i kulturowych.
 7. Wymieniono się dobrymi praktykami i doświadczeniami uczestników w zakresie metod i form pracy z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.
 8. Osiągnięto wzrost kompetencji społecznych uczestników w zakresie samodzielności funkcjonowania w obcym kraju, obcej kulturze i języku.
 9. Osiągnięto wzrost akceptacji i tolerancji wobec różnorodności kulturowej i niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności intelektualnej.
 10. Poszerzono wiedzę na temat terapeutycznego działania śpiewu i muzyki, w jaki sposób muzykoterapia wpływa na nastrój i stan emocjonalny osób starszych oraz o różnych formach muzykoterapii dla osób starszych i z niepełnosprawnościami i sposobach ich aktywizowania.
 11. Osiągnięto umiejętność organizowania zajęć muzykoterapeutycznych i umiejętność pozytywnego myślenia, które motywują i pobudzają do aktywności uczestników zajęć.
 12. Osiągnięto umiejętność prawidłowej emisji głosu i techniki śpiewu z wykorzystaniem właściwej postawy ciała i prawidłowego oddychania.
 13. Nawiązano międzynarodowe relacje z członkami organizacji przyjmującej, budowano pozytywne więzi i prawidłowe relacje interpersonalne.
 14. Podzielono się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami w zakresie pracy z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.
 15. Poznawano kulturę i tradycje regionu i poszerzono kompetencje językowe w zakresie porozumiewania się z członkami zespołu w języku angielskim i włoskim.
 16. Poprzez udział w szkoleniach i warsztatach na temat zastosowania technik śpiewu i muzykowania na prostych instrumentach perkusyjnych poszerzono umiejętność improwizacji oraz wyrażania muzyki w różnych formach, a także ich zastosowania w pracy z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.
 17. Poszerzono kompetencje w zakresie organizowania zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem muzyki dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.
 18. Zdobyto praktyczne umiejętności tworzenia prostych instrumentów do muzykowania – instrumentarium Orffa.
 19. Przeprowadzono serię zajęć muzykoterapii (20 godzin) z seniorami Dziennego Domu Seniora w Gorlicach, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas mobilności i zaplanowano ich kontynuację również w dwóch Domach Pomocy Społecznej w Gorlicach.
 20. Zrealizowano spotkanie upowszechniające rezultaty projektu z udziałem członków Stowarzyszenia, byłych chórzystów, przedstawicieli organizacji i instytucji udzielających wsparcia osobom starszym i z niepełnosprawnościami w tym osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi, psychicznymi, ruchowymi, itp.

Projekt pozwolił Stowarzyszeniu i organizacjom przyjmującym nawiązać współpracę w oparciu o wymianę dobrych praktyk, wiedzę, umiejętności i doświadczenia zdobyte w trakcie jego realizacji. Przyczynił się do zwiększenia świadomości na temat różnorodności kulturowej krajów UE i kształtowania postaw w celu integracji i aktywizacji społecznej tych osób. Dla uczestników projektu, kadry i podopiecznych organizacji przyjmujących spotkania te były wyjątkową okazją do podniesienia swoich kompetencji kluczowych, nawiązania przyjaznych relacji, przełamywania barier językowych i kulturowych oraz nawiązania międzynarodowej współpracy.

Zobacz Również

Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Łużnej

Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Łużnej

W Niedzielę Palmową, 24 marca 2024 roku, w Łużnej odbył się 8. Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej "Adoramus Te, Christe". To wyjątkowe wydarzenie muzyczne na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny regionu, gromadząc co roku miłośników muzyki chóralnej i pasyjnej...

Znów w Bieczu

Znów w Bieczu

4 lutego ponownie mieliśmy przyjemność zaśpiewać w Bieczu. Tym razem na dorocznym spotkaniu Burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza z mieszkańcami gminy Biecz i okolicznych miejscowości, które odbyło się 4 lutego w kinie Farys. W części artystycznej wystąpiła...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pin It on Pinterest

Share This